Chanoyu Quarterly

Temae

13

ChajiShozumi

14

ChajiKoicha

15

ChajiUsucha

16

Chaji – Conclusion and Variations

17

Kinindate

18

Kinin Kiyotsugu

18

Chaire Kazari

20

Chawan Kazari

21

Chashaku Kazari

22

Chasen Kazari

23

Kasane-jawan

24

Nagao

25

Tsutsumi-bukusa

26

Otsu-bukuro

27

Irekodate

28

Bon Kougou

29

Sumi Shomou

30

Hana Shomou

31

Tsubo Kazari

32

Jiku Kazari

33

ChabakoUnohana

34

ChabakoHana

35

ChabakoTsuki

36

ChabakoYuki

37

ChabakoWakei

38

Arai-jakin

41

Ryuurei Koicha

42

Shunjuu-dana (Misono-dana"], Chishin-dana"])

43

Chitose Bon

44

Gozumi (Furo)

45

Ryuurei Shozumi

46

Ryuurei Gozumi

47

Tsuzuki Usucha

48

Kagetsu and Shichiji-shiki"], The Basic Rules and Principles of Kagetsu

49

Kagetsu

53

Usucha with Tana, Ro

54

Koicha with Tana, Ro

55

Shozumi (Ro)

56

Gozumi (Ro)

57

Kinindate Usucha (Ro)

58

Kinindate Koicha (Ro)

59

Kinin Kiyotsugu Usucha (Ro)

60

Kinin Kiyotsugu Koicha (Ro)

62

Chaire Kazari (Ro)

63

Chawan Kazari (Ro), Chashaku Kazari (Ro), Chasen Kazari (Ro)

64

Kasane-jawan (Ro)

65

Shozumi Shomou (Ro)

66

Gozumi Shomou

67

Irekodate (Ro)

68

Bon Kougou (Ro)

69

Furo Shouzumi & Gozumi with Tana

70

Shozumi with Tana, (Ro)

71

Daisu Usucha, (Furo)

72

Daisu Koicha, (Furo)

73

Daisu Shozumi, (Furo)

74

Daisu Gozumi, (Furo)

75

Nagaita Sou Kazari, Usucha, (Furo)

76

Nagaita Sou Kazari, Koicha, (Furo)

77

Nagaita Sou Kazari, Shozumi, (Furo)

78

Nagaita Sou Kazari, Gozumi, (Furo)

79

Nagaita Sou Kazari, Koicha, (Ro)

81

Nagaita Sou Kazari, Usucha, (Ro)

82

Tsutsu-jawan Shibori-jakin

83

Yojouhan Nagashidate, (Ro)

84

Yojouhan Nagashidate, (Furo)

85

Shaza no shiki – Part 1

86

Shaza no shiki – Part 2

87

Shaza no shiki – Part 3

chado: ChanoyuQuarterly (last edited 2011-11-25 16:28:18 by BrianRous)