HAIKI 灰器 ash bowl -originally called horaku or horoku 焙烙; Furo - small glazed for Fujibai 藤灰 a.k.a. Makibai 蒔, Tomobai 共

Ro - horaku still for Dairo Gozumi; large, unglazed round bottomed, used for Shimeshibai

most famous makers- doburoshi: Ueda Sohin, Tenkaichi Soshiro, Nishimura (Eiraku) Ryozen; Raku also Cho'nyu, Ryo'nyu, Kei'nyu; Fukakusa- Asao Sozen; Hyogo- Shirai Hanshichi; Ishikawa- Yamazaki Sogen


CategoryDogu

chado: Haiki (last edited 2008-03-08 17:10:29 by localhost)