1. Ichio Soshu 1593 – 1675
  2. Kyoyusai Bunshuku 1658 – 1708
  3. Seiseisai Shinpaku 1693 – 1745
  4. Jikisai Kenso 1725 – 1782
  5. Ittotsusai Kyuo 1763 – 1838
  6. Kokosai Nin'o 1795 – 1835
  7. Ishinsai Zendo 1830 – 1891
  8. Isshisai Isso 1848 – 1898
  9. Yukosai Chosho 1889 – 1953
  10. Urinsai Tokuo 1913 – 1999
  11. Futessai Soshu 1945 -

chado: Mushakojisenke (last edited 2008-03-08 17:11:15 by localhost)